POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument (dalej jako „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzana danych osobowych przez Wydawnictwo DOBRY DOM z siedzibą w W. Romańczuka 6, 35-302 Rzeszów, prowadzący Sklep internetowy "prasaonline.pl" (dalej jako „Sklep").

 1. Administratorem danych osobowych (dalej jako „administrator”) jest

  Wydawnictwo DOBRY DOM prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo DOBRY DOM z siedzibą w W. Romańczuka 6, 35-302 Rzeszów, NIP 8132857397.

  Dane osobowe są zbierane przez administratora i są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

  Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych, bezprawnym wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane osobowe przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

  Treść Polityki Prywatności może ulec zmianie. Po każdej zmianie, nowa wersja Polityki Prywatności będzie publikowana w serwisach administratora.

 2. Aby skontaktować się z Administratorem należy skorzystać z form dostępnych w ramach zakładki „Kontakt”.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, tj. osób odwiedzających Sklep oraz klientów.
 4. Administrator nie gromadzi umyślnie danych osobowych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia. Jednakże w przypadku nieumyślnego gromadzenia takich danych, będą one niezwłocznie usuwane.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO).
   W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane np. w związku z koniecznością założenia konta, wypełnienia formularza rejestracyjnego.
  • W celu wykonania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO).
   Dane osobowe są przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, w tym dostarczeniem zamówionego towaru.
  • W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
   W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane ze względu na konieczność realizacji obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, jak np. obowiązki podatkowe, archiwizacja dokumentacji.
  • W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO).
   Prawnie uzasadnione interesy stanowią: dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym odpowiedzialnością administracyjną i karną, rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedź na pytania, organizacja konkursów i programów lojalnościowych.

   Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administrator może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych, obejmujących profilowanie oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w serwisach internetowych własnych oraz w Internecie. Uzasadnionym interesem administratora jest także dostosowanie treści marketingowych do zainteresowań użytkowników.

   W oparciu o prawnie uzasadniony interes dane osobowe będą również przetwarzane w celu prowadzenia analityki, badań rynku i opinii, w tym badań i analizy ruchu w serwisach administratora i aplikacjach mobilnych. Uzasadnionym interesem jest również ulepszanie treści oraz usług administratora.

   Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług i systemów informatycznych, bezpieczeństwa sesji oraz wykrywania nadużyć w serwisach administratora, mogą być przetwarzane logi systemowe oraz inne dane osobowe.

   W ramach prawnie uzasadnionego interesu administrator może także udostępnić w swoich serwisach funkcje oferowane przez serwisy społecznościowe (np. przyciski „Lubię to”) oraz przekazać wybrane dane użytkowania operatorom tych serwisów. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku zwiększenie atrakcyjności serwisu i usług.

  • Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO).
   W takim przypadku użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub samodzielnie i dobrowolnie udostępnić administratorowi swoje dane osobowe (np. wypełnienie nieobowiązkowego pola formularza). W szczególności zgoda może zostać udzielona w celu przesyłania newsletterów. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne. Wyrażona zgoda może w każdej chwili zostać cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody.

   Administrator może także poprosić o wyrażenie zgody na udostępnianie danych zbieranych automatycznie za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii w serwisach administratora oraz przetwarzania tych danych osobowych przez partnerów, w celu profilowania oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam w serwisach administratora oraz poza nimi. Zarządzanie udzielnymi zgodami jest możliwe za pośrednictwem narzędzi dostępnych pod linkiem http://28602610.sklepwpolminuty.pl#cookieconsent. W przypadku aplikacji mobilnych, należy przejść do sekcji „Ustawienia”, gdzie możliwe jest zarządzenie zgodą.

 6. Kategorie odnośnych danych osobowych
  Administrator przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
  • dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, NIP, login, ID);
  • dane kontaktowe (np. adres do korespondencji, adres do wysyłki, adres poczty e-mail, numer telefonu);
  • dane o numerze rachunku bankowego (np. numer rachunku bankowego, nazwa banku);
  • dane dotyczące aktywności w Sklepie (np. historia oglądanych towarów);
  • dane dotyczące zamówień w Sklepie (np. informacje o zamówieniach);
  • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
  • dane dotyczące usług marketingowych.
 7. Dobrowolność podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek świadczenia usług. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator nie będzie mógł świadczyć usług.
 8. Czas przetwarzania danych
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, w tym do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych.

  Po tym okresie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, aby nie było możliwe ustalenie tożsamości osoby. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez administratora roszczeń lub obrony przed odpowiedzialnością administracyjną lub karną.

  W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy, dane będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy i do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tej umowy.

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, przechowywane są do czasu wycofania tej zgody.

  Jeśli dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, dane są przechowywane zrealizowania danego prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu uznania zgłoszonego przez użytkownika sprzeciwu.

 9. Odbiorcy danych osobowych
  Administrator może przekazać dane osobowe następującym podmiotom:
  • organom państwowym uprawnionym na podstawie prawa (np. prokuratura, policja), jeżeli zwrócą się do administratora o przekazanie danych osobowych lub stanie się to konieczne ze względu na podejrzenie zaistnienia czynu zabronionego;
  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora dostawcom usług, z których korzysta przy prowadzeniu Sklepu (np. obsługa IT, obsługa prawna, obsługa księgowa);
  • podmiotom pośredniczącym przy realizacji płatności, firmy kurierskie, poczta.

  Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani organizacjom międzynarodowym.

 10. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych (w określonych sytuacjach, np. gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody);
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • żądania przenoszenia danych osobowych;
  • żądania kopii danych osobowych.

  Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki „cookies”

W serwisach stosowane są mechanizmy typu: „cookies”, „Local Storage”, „Session Storage”, które służą do automatycznego przechowywania danych (dalej łącznie zwane „cookies”). Cookies są wykorzystywane w celu lepszego dostosowania serwisów do potrzeb użytkowników.

Pliki „cookies” są plikami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika, służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, preferencjach i aktywności użytkowników i sposobie wykorzystania serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji użytkownika. Za pośrednictwem plików „cookies” nie są zbierane informacje umożliwiające bezpośrednią identyfikację użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu.

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania serwisów - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym użytkownikiem.

Administrator wykorzystuje w swoich serwisach także technologię Local Storage i Session Storage jest to technologia zbliżona co do zasady działania „cookies”. Jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie lokalnie danych przez aplikacje internetowe. Dane w Local Storage są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają również określonego czasu ważności. Dane zapisane w Session Storage są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik w każdym momencie może usunąć dane przechowywane w Local lub Session Storage.

Cele wykorzystania „cookies”

Administartor wykorzystuje pliki „cookies” w celu:

 • a) uwierzytelniania użytkownika oraz umożliwienia logowania do konta użytkownika;
 • b) dostosowywania usług do preferencji użytkownika;
 • c) prowadzenia analiz i badań wydajności serwisów i sposobów korzystania z serwisów;
 • d) zapewnienie bezpieczeństwa serwisów;
 • e) prowadzenia działań marketingowych i przekazywania użytkownikom reklam dostosowanych do ich preferencji w serwisach administratora oraz w Internecie.
Wykorzystywanie „cookies” w celach marketingowych

Niektóre pliki „cookies” umieszczane w przeglądarkach służą celom marketingowym. Administrator jak i inni reklamodawcy mogą wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych poprzez mierzenie wyświetleń reklam pojawiających się w serwisach oraz liczby kliknięć w te reklamy.

Ponadto pliki ”cookies” umożliwiają tworzenie profili zainteresowań użytkowników oraz pozwalają zrozumieć jakimi treściami użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W tym celu administrator może zbierać dane poprzez pliki „cookies” umieszczane w urządzeniu użytkownika za pośrednictwem zewnętrznych serwisów internetowych. W związku z powyższym reklamy w ramach serwisów należących do administratora mogą wyświetlane także w oparciu o zachowanie użytkowników na innych stronach.

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, dane o jego aktywności w serwisach zostaną udostępnione partnerom marketingowym administratora, w szczególności dostawcom technologii reklamowej, sieciom reklamowym, domom mediowym, agencjom interaktywnym oraz reklamodawcom.

W serwisach należących do administratora mogą być umieszczane kody oraz pliki „cookies” przez partnerów. Kody i pliki pozwalają na analizę aktywności użytkownika w Internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań i preferencjiużytkownika, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie). W związku z powyższym, użytkownik korzystając z innych serwisów może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność w serwisach administratora.

Serwisy wykorzystują także formę marketingu internetowego polegającą na tzw. „retargetowaniu”. Dzięki temu partnerzy mogą wyświetlać użytkownikom reklamy w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z serwisami administratora.

W ramach serwisów prowadzony jest marketing behawioralny, który nie wiąże się ze zbieraniem danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do zarejestrowanych użytkowników, istnieje możliwość powiązania z użytkownikiem konkretnych informacji wynikających z „cookies”.

Serwisy Społecznościowe

Administrator wykorzystuje pliki „cookies”, wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe jak: Facebook, Twitter, Instagram oraz Google. Korzystając z serwisów administratora przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców), przez co otrzymują oni informację, że użytkownik korzysta z serwisu administratora, nawet jeśli nie posiada on profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Informacja ta, wraz z adresem IP urządzenia użytkownika, przekazywana jest do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. w USA) i tam przechowywana. Skorzystanie przez użytkownika z przycisków „Lubię to” lub „Udostępnij”, spowoduje przesłanie odpowiedniej informacji bezpośrednio do danego usługodawcy, co może prowadzić do ich opublikowania w danym serwisie społecznościowym.

W zakresie przekazywania danych osobowych do usługodawców, administrator oraz usługodawcy są współadministratorami danych osobowych użytkowników, przy czym użytkownik powinien wykonywać swoje uprawnienia bezpośrednio w stosunku do odpowiedniego usługodawcy. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
Twitter: https://twitter.com/en/privacy,
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Zarządzanie plikami „cookies”

Użytkownik ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce obsługi plików „cookies”. Użytkownik musi być jednak świadomy, że może to powodować utrudnienia w obsłudze usług świadczonych za pośrednictwem serwisu. Zapisane pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym użytkownika. Niedokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i jednoczesne korzystanie z serwisów oznacza zgodę użytkownika na umieszczanie i odczytywanie plików cookies i wykorzystanie podobnych technologii przez administratora i partnerów na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Ze względu na różnorodność przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” może się różnić, w zależności od używanej przeglądarki, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa:

Urządzenia mobilne: Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:
 • - W przypadku systemu Android: wejść w Ustawienia, przejść do Aplikacji, wyszukać daną aplikację, wybrać Pamięć oraz wybrać opcję "Wyczyść dane"
 • - W przypadku systemu iOS: nie jest możliwe na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji.